Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) - ulotka - dawkowanie, skutki uboczne, działanie i skład | Apteka Internetowa Gemini (2024)

Gemini.pl

Leki na receptę

Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum)

Leki na receptę

Substancją czynną tego leku jest kwas askorbowy, czyli witamina C. Należy ona do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Lek stosuje się w leczeniu szkorbutu i innych niedoborów tej witaminy.

NazwaVitaminum C Teva
Nazwa międzynarodowaAcidum ascorbicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Kwas askorbowy

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek sodu
 • wersenian disodowy
 • pirosiarczyn sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po5 ml

Działanie / właściwości
 • bierze udział w syntezie kolagenu i substancji międzykomórkwej
 • ułatwia proces gojenia ran
 • bierze udział w przekształcaniu kwasu foliowego do kwasu folinowego
 • ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego
 • uczestniczy w powstawaniu hemoglobiny i dojrzewaniu erytrocytów
Zastosowanie
 • uzupełnianie niedoborów witaminy C
 • leczenie szkorbutu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • kamica nerkowa (szczawianowa)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadmierna ilośćkwasu szczawiowego lub szczawianów w moczu
 • hemochromatoza
 • talasemia
 • niedobór dehydrogenazy glukozo - 6- fosforanowej
 • niedokrwistość syderoblastyczna
 • cukrzyca
 • skłonność do wytwarzania złogów mineralnych w układzie moczowym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka,wymioty, zgaga
 • zaczerwienienie skóry
 • ból głowy
 • bezsenność
 • hiperoksaluria
 • tworzenie kamieni nerkowych szczawianowych
 • działanie moczopędne
 • zawroty głowy i uczucie osłabienia
 • tolerancja na kwas askorbowy i objawy niedoboru po zmniejszeniu dawki
 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z
 • doustnymilekamiprzeciwzakrzepowymi
 • flufenazyną
 • deferoksaminą
 • lekamizobojętniającymizawierającymiglin
 • doustnymicytrynianami
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

W okresie ciąży nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących szkodliwego wpływu leku na dzieci karmione piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lekVitaminum C Teva?

Substancją czynną tego leku jest kwas askorbowy (witamina C). Bierze ona udział w wielu różnych procesach zachodzących w organizmie człowieka:

 • w syntezie kolagenu i substancji międzykomórkwej -jest niezbędna do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów oraz ułatwia proces gojenia ran
 • w przekształcaniu kwasu foliowego do kwasu folinowego
 • w powstawaniu hemoglobiny i dojrzewaniu erytrocytów(krwinek czerwonych)

Ponadtoułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lekVitaminum C Teva?

Lek ten jest stosowany w leczeniuszkorbutu oraz innych stanów niedoboru wymagających uzupełnienia witaminy C (w stanach ciężkich lubgdy podanie doustne jest utrudnione).

Dawkowanie

Jak stosować lekVitaminum C Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek stosuje się w postaci wstrzyknięć domięśniowych lub dożylnych, w dawce ustalonej indywidualnie przez lekarzaw zależności od stanu niedoboru witaminy C.

Dorośli

 • leczniczo500 -1000 mg na dobę, w dawkach podzielonych

Dzieci

 • leczniczo100 -300 mg na dobę w 2 - 3 dawkach podzielonych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum C Teva

Należy niezwłocznie skontaktowaćsię zlekarzemlub farmaceutą.

Objawyprzedawkowania:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, wymioty, zgaga)
 • zaczerwienienie skóry
 • ból głowy
 • bezsenność
 • nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego w moczu
 • powstawanie kamieni szczawianowych w nerkach
 • działaniemoczopędne

Pominięcie zastosowanialeku Vitaminum C Teva

Zaleconą dawkę należy zastosować możliwie najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować lekuVitaminum C Teva?

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent:

 • jestuczulonyna witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • makamicęnerkową(szczawianową)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vitaminum C Tevamoże wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka,wymioty, zgaga
 • zaczerwienienie skóry
 • ból głowy
 • bezsenność
 • hiperoksaluria -zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego w moczu
 • tworzenie kamieni nerkowych szczawianowych
 • działanie moczopędne - przy dawkachdobowych600 mg i większych
 • zawroty głowy i uczucie osłabienia po zbyt szybkim podaniu dożylnym
 • tolerancja na kwas askorbowy po długotrwałym stosowaniu dużych dawek i objawy niedoboruw przypadku zmniejszenia dawkowania
 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kwas askorbowy należy stosować ostrożnie u pacjentów:

 • z hiperoksalurią (występowanie nadmiernej ilości kwasu szczawiowego lub szczawianów w moczu)
 • ze skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym
 • z cukrzycą
 • hemochromatozą (odkładaniesię złogów żelaza w tkankach)
 • talasemią(niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)
 • niedokrwistością syderoblastyczną -duże dawki kwasu askorbowego mogą zwiększać wchłanianie żelaza
 • z niedoborem dehydrogenazy glukozo- 6 - fosforanowej (G-6PD) - duże dawki witaminy C mogą powodować rozpad krwinek czerwonych

Witamina C stosowana w dużych dawkach (od 1 g na dobę):

 • może spowodować rozwinięcie się tolerancji na kwas askorbowy
 • może fałszować wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. stężenie glukozy w moczu, stężenie etynyloestradiolu w osoczu, aktywność dehydrogenazy mleczanowej i aminotransferaz wątrobowych w surowicy, badanie na krew utajoną w kale, stężenie bilirubiny, pH moczu, zawartość kwasu moczowego i szczawianów w moczu, stężenie żelaza i ferrytyny w osoczu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitaminum C Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowania tego leku.

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C w okresie ciąży, ponieważ nie jest znany wpływ takich dawek na płód. Kwas askorbowy nie powinien być stosowany wdawkach większych niż 80 - 100 mg na dobę.

Vitaminum C Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika do mleka kobiecego, ale nie ma szkodliwego wpływu na niemowlęta karmione piersią.

W okresie karmienia piersią witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż 80 - 100 mg na dobę.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Substancje,które powodują zmniejszenie nasycenia tkanek kwasem askorbowym to:

 • kwas acetylosalicylowy
 • nikotyna zawarta w papierosach
 • alkohol
 • niektóre leki zmniejszające apetyt
 • żelazo
 • fenytoina
 • niektóre leki przeciwdrgawkowe
 • estrogeny
 • tetracyklina

Witamina C stosowana w dużych dawkach zakwasza mocz, w wyniku czego:

 • zmniejsza się wydalanie leków o charakterze kwasowym
 • zwiększa się wydalanie leków o charakterze zasadowym, osłabiającich działanie

Kwas askorbowy podawany pomocniczo z deferoksaminą pacjentom w celu lepszegowydalenia żelaza, może zwiększyć jego działanie toksyczne, szczególnie na mięsień sercowy, dlategou pacjentów:

 • z prawidłową czynnością serca - nie należy stosować kwasu askorbowego przez pierwszy miesiąc po rozpoczęciu podawania deferoksaminy
 • z zaburzeniami czynności serca - nie należy podawać kwasu askorbowego w skojarzeniu z deferoksaminą

Duże dawki witaminy C mogą osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych oraz zmniejszyć stężenie flufenazyny w osoczu.

Kwas acetylosalicylowy może zmniejszać wchłanianie kwasu askorbowego.

Doustne środki antykoncepcyjne zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w osoczu. Efektem ich jednoczesnego stosowania z witaminą C może byćzwiększonestężenieestradiolu w osoczu.

Witamina C wykazuje niezgodność z:

 • solami żelaza
 • lekami o właściwościach utleniających
 • solami metali ciężkich, szczególnie miedzi
 • aminofiliną
 • siarczanem bleomycyny
 • cefazoliną
 • cefapiryną
 • chlordiazepoksymem
 • estrogenami skoniugowanymi
 • dekstranem
 • doksapramem
 • laktobionianem erytromycyny
 • metycyliną
 • nafcyliną
 • nitrofurantoiną
 • sulfafurazolem dietanoloaminy
 • penicyliną G
 • fitomenadionem
 • wodorowęglanem sodu
 • warfaryną
 • bursztynianem sodowym chloramfenikolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitaminum C Teva a alkohol

Alkoholzmniejsza nasycenie tkanek kwasem askorbowym.

Vitaminum C Teva a prowadzenie pojazdów

Witamina C prawdopodobnie nie zaburzazdolnościprowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lekVitaminum C Teva?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci wtemperaturze poniżej 25°C
 • roztwór należy użyć bezpośrednio po otwarciu ampułki, aniezużytą ilość roztworu należy wyrzucić

Spis treści

Podstawowe informacje

Działanie i właściwości

Zastosowanie / wskazania

Dawkowanie

Przeciwwskazania

Działania niepożądane / skutki uboczne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Vitaminum C Teva a ciąża

Vitaminum C Teva a karmienie piersią

Interakcje

Vitaminum C Teva a alkohol

Vitaminum C Teva a prowadzenie pojazdów

Przechowywanie

Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) - ulotka - dawkowanie, skutki uboczne, działanie i skład | Apteka Internetowa Gemini (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5907

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.