Enorme boost voor Hockey7 en Jong Senioren-competities (2024)

Hockey7 en de Jong Senioren-competities hebben de afgelopen maanden een enorme boost gekregen in het aantal aanmeldingen. Het Hockey7 steeg van 60 naar 200 teams, terwijl aan de Jong Senioren-competities komend seizoen 940 in plaats van 720 teams meedoen. Volgens de KNHB gaan de credits voor het succes voor een groot deel naar de clubs, die veel meer aandacht geven aan flexibele hockeyvormen om leden te behouden.

Al eerder bracht de KNHB het bericht naar buiten dat het aantal ingeschreven teams voor komend seizoen was gestegen met 1,7% naar 15.433. Een verdere uitsplitsing van de cijfers laat zien dat de stijgingen bij Hockey7 en in de Jong Senioren-competities echt opvallend groot zijn.

Volgens Frank van Barneveld, Senior Medewerker Verenigingen & Doelgroepen van de KNHB, is dat deels het ‘positieve bijeffect’ van corona. ‘Vooropgesteld: veel clubs zijn al langere tijd bezig met alternatieve hockeyvormen. Maar door corona realiseren ze zich nog meer dat ze alternatieven moeten aanbieden om hun leden te behouden. Daar zijn veel verenigingen nog actiever mee aan de slag gegaan en daar plukken ze nu de vruchten van’, zegt Van Barneveld.

Hockey7

Vooral het Hockey7 (het vroegere Sevens) kreeg een enorme impuls. Deze flexibele competitie is vooral gericht op 35-plussers (met kinderen), die vanwege hun drukke bestaan geen volledige reguliere competitie meer op de zondag willen of kunnen blijven spelen. De wedstrijden zijn daarom hoofdzakelijk op vrijdagavond. De teams spelen zeven tegen zeven, zonder keeper, en met meerdere teams op een locatie. In Midden-Nederland is deze competitie al jaren een succes, maar dat is nu overgewaaid naar grote delen van Nederland.

Enorme boost voor Hockey7 en Jong Senioren-competities (1)

De plekken buiten Midden-Nederland waar Hockey7 een forse groei heeft doorgemaakt. Kaart: KNHB

‘Zonder arrogant te willen overkomen, hadden wij deze groei wel zien aankomen. Eerlijk gezegd had ik al eerder verwacht dat Hockey7 in populariteit zou stijgen’, reageert Van Barneveld. ‘We zien aan de ene kant dat deze flexibele vorm enorm aanslaat en daarnaast dat verenigingen er veel meer moeite voor doen om het onder de aandacht te brengen. Dit succes kon niet uitblijven.’

Van Barneveld ziet dat met name de flexibiliteit veel jonge ouders aanspreekt. ‘Bij Hockey7 bieden we de teams vanaf het begin veel mogelijkheden. De competities zijn verdeeld in vier blokken van acht wedstrijden. Je kunt bijvoorbeeld voor een of voor meerdere blokken inschrijven. De competitie was alleen op vrijdag, maar nu bieden we in sommige regio’s de mogelijkheid aan om ook op donderdagavond te spelen. Dat is soms even puzzelen, maar het gevoel van vrijheid en keuzes spreekt veel mensen aan. Grappig is wel dat we zien dat deelnemende teams steeds vaker alle blokken spelen. Dan hockeyen ze net zoveel wedstrijden als dat ze op zondag aan de reguliere competitie zouden meedoen.’

‘Opvangplek’

Volgens Van Barneveld blijft die reguliere competitie op zondag een belangrijke pijler in het KNHB-beleid, maar is Hockey7 een goede, en soms tijdelijke ‘opvangplek’. ‘Clubs waren eerst wat huiverig om Hockey7 te promoten. Ze vreesden dat dit ten koste zou gaan van de teams op zondag. Maar we horen nu steeds vaker dat spelers van Hockey7, bijvoorbeeld als de kinderen wat ouder worden, toch weer overstappen naar het ‘echte’ hockey op zondag. Nu clubs dat ook constateren, zien we dat ze door Hockey7 beter onder de aandacht te brengen meer leden behouden.’

De toekomst van Hockey7 ziet Van Barneveld dan ook rooskleurig. ‘We hebben nu al spreiding over een groot deel van het land. Noord-Holland is er bijgekomen, maar ook Gelderland. Ik verwacht dat we het aantal teams de komende jaren nog wel kunnen verdubbelen. Maar het kan ook zijn dat de stijging minder groot is, omdat meer hockeyers toch overstappen naar de reguliere competities. Wat ons betreft is dat allemaal prima, zolang we de hockeyers maar aan het hockeyen kunnen houden.’

Jong Senioren

Bij jong senioren, die de jeugdteams verlaten, is dat voor verenigingen al jaren een enorme uitdaging. Veel clubs hebben jaarlijks te maken met een grote leegloop van A-leden. Zij gaan in andere steden studeren, maar veel achttienjarigen zagen het ook niet zitten met ‘oude’ senioren te hockeyen. Speciaal voor die doelgroep zijn de jongseniorencompetities opgezet.

Na een wat aarzelende start, zit de groei daar ook flink in. In het seizoen 2019/2020 schreven zich nog 450 teams in, vorig seizoen waren dat er 720 en komend seizoen 940. Een opmerkelijke stijging, aangezien clubs vorig seizoen vreesden door corona veel jongvolwassenen kwijt te raken aan bijvoorbeeld andere sporten als padel, tennis en hardlopen.

Enorme boost voor Hockey7 en Jong Senioren-competities (2)

Beeld van het NK Jong Senioren 2018-2019. Foto: Bart Scheulderman

Corona zorgt, zo blijkt uit de contacten van de KNHB met de clubs, juist bij diverse verenigingen voor een omgekeerd effect. Van Barneveld noemt het voorbeeld van SCHC uit Bilthoven. Dat kon twee jaar geleden amper een jongseniorenteam op de been brengen en heeft voor komend seizoen meer dan twintig teams ingeschreven. Van Barneveld: ‘Doordat bijvoorbeeld de krapte op de woningmarkt groot is en omdat veel lessen nog online worden gegeven, horen we van clubs dat meer jongeren langer thuis blijven wonen. Als je daar dan als club, zoals SCHC, op inspeelt en de jongseniorencompetitie tijdig onder de aandacht brengt, zie je dat je veel jongeren langer voor de club kunt behouden.’

Van Barneveld constateert in de contacten met de club ook een positief effect door de periode waarin door de coronamaatregelen alleen spelers tot 27 jaar mochten hockeyen. ‘Veel A-teams konden daardoor ook tegen de jongsseniorenteams spelen. Zo leerden ze elkaar kennen en werd er een natuurlijke verbinding gelegd tussen de zaterdag en de zondag.’

Behalve de sportieve uitdaging, speelt ook de gezelligheid een voorname rol in de afweging voor jongeren om toch hun club trouw te blijven. ‘Het bezoek aan de kroeg is nog steeds aan de nodige regels gebonden. Ook hockeyverenigingen moet zich aan maatregelen houden, maar het is daarbinnen toch mogelijk om na een lekker potje hockey gezellig een biertje samen te drinken.’

Enorme boost voor Hockey7 en Jong Senioren-competities (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 6027

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.