8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (2024)

De kruiswoordpuzzel is een tijdloos woordspel dat wereldwijd wordt gespeeld. Soms kan een kruiswoordraadsel een beetje te moeilijk zijn, in welk geval kruiswoordraadseloplossers en websites nuttig zijn om dat specifieke woord in een puzzel te vinden.

Deze toepassingen zijn verrukkelijk en zelfs leerzaam. Als een puzzel u tegenhoudt, zult u merken dat alle hulpmiddelen voor het oplossen van kruiswoordraadsels een grote hulp kunnen zijn. Deze apps helpen je bij het oplossen van je puzzels. Naast dat ze leuk zijn om te gebruiken, hebben ze ook tal van opties om je vermoeide brein te helpen woorden te onthouden. Dus daarom hebben we de beste apps voor het oplossen van kruiswoordraadsels samengesteld voor Android en iPhone, iPad, je moet het eens bekijken.

Lees ook-Beste schaakapps voor Android en iOS

Deze toepassingen en websites voor het oplossen van kruiswoordraadsels zijn gratis te gebruiken en helpen u bij het oplossen van verbijsterende en lastige aanwijzingen in uw kruiswoordpuzzel. Door puzzels op te lossen, leer je nieuwe woorden en oefen je probleemoplossende vaardigheden. Ze stimuleren je geest en laten je heel hard nadenken.

1. Kruiswoordraadseloplosser

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (1)In termen van functies en andere toepassingen voor het oplossen van kruiswoordraadsels is dit de beste kruiswoordraadseloplosser die beschikbaar is voor Android-apparaten. In tegenstelling tot andere toepassingen bevat de kruiswoordraadseloplosser ook woorden in vreemde talen. De beschikbare vreemde talen zijn beperkt tot Frans, Spaans, Italiaans en Latijn.

Met een breed scala aan synoniemen en eigennamen maakt Kruiswoordraadseloplosser het gemakkelijker voor u om moeilijke puzzels op te lossen. Kruiswoordraadsels, Anagrammen, Synoniemen, Codewoord en Cryptische kruiswoordraadsels zijn vijf verschillende modi waarmee je je puzzels kunt oplossen. Daarnaast worden de woorden waarnaar u zoekt direct op het scherm weergegeven terwijl u typt; dit is mogelijk dankzij de ingebouwde razendsnelle zoekmachine.

Downloaden voor Android

2. Kruiswoordraadsel-aanwijzingenoplosser

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (2)Zoals de naam al doet vermoeden, helpt het je bij het zoeken naar woorden op basis van een aanwijzing of patroon. Crossword Clue Solver is een eenvoudige, snelle en effectieve kruiswoordraadseloplosser. U moet het woord typen dat u wilt zoeken en de lengte van de letter selecteren.

De thesaurus en de Crossword Clue Solver bieden u alle mogelijke resultaten voor dat woord. Om deze app te gebruiken, moet uw apparaat een internetverbinding hebben om op de hoogte te blijven van nieuwe woorden.

Downloaden voor Android

3. Over Lite-kruiswoordraadsels

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (3)Als je voor een lagere prijs toegang wilt krijgen tot de NY Times-puzzel, moet je zeker Across Lite Crosswords proberen. Deze applicatie biedt u kruiswoordraadsels online tegen een lage prijs als u een NY Times-abonnee bent. Er zijn veel voordelen aan het gebruik van deze app.

Ten eerste kan een Bluetooth-toetsenbord worden gebruikt in plaats van een schermtoetsenbord. Ten tweede biedt het je NY Times-puzzels die als de moeilijkste worden beschouwd. Daarnaast kun je met behulp van een “Across Trainer” ook puzzels leren oplossen en deze kwaliteit aan je vaardigheden toevoegen.

Downloaden voor iOS

4. Kruiswoordraadseloplosser

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (4)Deze Android-applicatie van LithiumApps is een van de beste woordzoekers om anagram- en woordpuzzels op te lossen. Het heeft een uitgebreide verzameling Scrabble-woorden en kruiswoordraadsels. Audio-uitspraak, Anagram-oplosser en Kruiswoordraadsel-oplosser zijn enkele van de geweldige functies die deze applicatie biedt.

Er zijn drie manieren om kruiswoordpuzzels op te lossen; door punten (.) in te voeren die een ontbrekende letter vertegenwoordigen, gebruikt u een asterisk

om een ​​willekeurig aantal letters te matchen of gebruik cijfersnelkoppelingen om op te lossen.

Downloaden voor Android

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (5)5. Woordenboek.com

Als u een app vindt om woordbetekenissen te vinden, nieuwe woorden te leren en, belangrijker nog, woordspelletjes, dan is Dictionary.com de beste app voor u. Om kruiswoordraadseloplosser te gebruiken, moet je naar woordspelletjes gaan, en daar krijg je kruiswoordraadseltrivia en dagelijkse kruiswoordpuzzels.

In Crossword Trivia kun je ook alle historische informatie vinden over wie de kruiswoordpuzzels heeft uitgevonden, enz. Deze app verbetert je vaardigheden en biedt je veel nuttige informatie om je woordenschat te verbeteren.

Web downloaden

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (6)6. Woordspelingen

Als je in je vrije tijd plezier wilt hebben met je vrienden, biedt deze website veel hulpprogramma's zoals kruiswoordraadsels, scrabble, woorden met vrienden, woordspellen en -hulpmiddelen, anagrammers, boggles, enz. Woordenboek.

In Crosswords krijg je verschillende categorieën, zoals Crossword Solver, Crossword Clues, Crossword Puzzle Answers en nog veel meer. Bovendien is er ook een kruiswoordraadseluitdaging van 45 seconden beschikbaar om je vaardigheden op het gebied van het oplossen van kruiswoordraadsels te testen, wat je geest een boost geeft.

Web downloaden

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (7)7. Kruiswoordraadselaanwijzingen

Met de hulp van Crossword Clue Solvers kunt u uw kruiswoordraadsels online oplossen. Er zijn twee manieren om naar aanwijzingen te zoeken in deze toepassing. Je kunt een kruiswoordraadsel zoeken op basis van een aanwijzing of zoeken op basis van een patroon dat het leuk maakt om te gebruiken.

Met een eenvoudige lay-out en geavanceerde database is het oplossen van kruiswoordraadsels leuk. Deze werkt alleen met een internetverbinding om nieuwe woorden in hun database dienovereenkomstig bij te werken.

Downloaden voor iOS

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (8)8. De kruiswoordraadsel- en anagramoplosser

De Crossword & Anagram Solver kun je het beste gebruiken als je vastloopt bij een moeilijk kruiswoordraadsel. Het suggereert mogelijke woorden voor je kruiswoordpuzzels en dat bederft de pret niet, omdat je nog steeds met je verstand over de antwoorden moet nadenken. Deze iOS-app geeft ook toegang tot definities. Deze app werkt zowel als anagramoplosser als als kruiswoordpuzzeloplosser.

Om de juiste betekenis voor uw kruiswoordraadsels te vinden, zijn UK Advanced Dictionary en WordNet Dictionary de combinaties van woordenboeken die beschikbaar zijn voor uw hulp, waardoor deze app super handig is.

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (2024)

FAQs

What is the best AI app to answer test questions? ›

In the world of AI question answering systems, Google Assistant emerges as the best choice. Its accuracy, speed, extensive knowledge base, understanding of context, and user-friendly interface make it a standout performer.

What is the app that takes pics and gives answers? ›

Pic Answer - AI Solver: Snap, Ask, Learn! Step into a world of effortless learning with Pic Answer - AI Solver, where each photo brings you closer to understanding.

What apps help answer questions? ›

You Might Also Like
 • Course Hero: AI Homework Help. Education.
 • Pic Answer - AI Solver. Education.
 • Chegg Study - Homework Help. Education.
 • MathPapa - Algebra Calculator. Education.
 • Quizard AI - Scan and Solve. Education.
 • AIR MATH. Homework Helper. Education.

What is the AI answer app for math homework? ›

AISolver will help you to solve the problems within seconds. Oh it's so fast and amazing, isn't it? Just snap a picture of the question of the homework and the app will provide you with the step-by-step solution. This app covers all levels and all fields, subjects: Math, Biology, Chemistry, and Physics, ...

Which is the most powerful AI app? ›

10 Best AI Apps for iPhone and Android in 2024 (Top Choices)
 • First Pick. Grammarly. Pricing: $12 per month. Standout Features: AI-Powered Keyboard, Advanced Grammar Checks, Customizable Themes. ...
 • Second Pick. Otter.ai. Pricing: $10 per month. ...
 • Third Pick. ELSA Speak. Pricing: $11.83 per month.
Mar 21, 2024

Which AI is better than ChatGPT? ›

I test AI chatbots for a living and these are the best ChatGPT...
 • Best overall: Claude 3.
 • Best for Live Data: Google Gemini.
 • Most Creative: Microsoft Copilot.
 • Best for Research: Perplexity.
 • Most personal: Inflection Pi.
 • Best for Social: xAI Grok.
 • Best for open source: Llama 3.
 • Most fun: MetaAI.
May 20, 2024

What is the app that finds every picture of you? ›

The most accurate – and potentially the most alarming – tool for finding photos of yourself online is undoubtedly PimEyes (www.pimeyes.com). This 'face search engine' uses AI-powered facial-recognition technology to scour the web for pictures containing your face, based on photos you provide.

What is the app that takes pictures of you? ›

Lens Buddy is a simple yet powerful timer camera app that will take pictures of you and your loved ones without the need to press buttons or even hold the device. Just set your desired time interval between the shots and let the camera roll!

What is the Google app that takes pictures and tells you what it is? ›

Google Lens lets you search what you see. Using a photo, your camera or almost any image, Lens helps you discover visually similar images and related content, gathering results from all over the internet.

Which app is best for answers questions for free? ›

 • Quora Ask Questions Get Answers. 4.3. ...
 • SnapSolve: Doubt Solving App. 4.7. ...
 • Medscape. 4.5. ...
 • Answer - Ask Questions Doubts. 4.7. ...
 • Socratic - Homework answers. This app has the answer to all your problems. ...
 • BBC News. 4.3. ...
 • Slader - Homework Answers. Find the answers to your homework. ...
 • Wikipedia. Free and Open-Source Database of Knowledge.

How much is the average cost of an app? ›

Mobile App Development

As you can see, many influencing factors can shift the cost to build a mobile app in either direction. The minimum app development cost is $5,000-$10,000. A more complex mobile application will cost you around $50,000-$75,000 and reach $300,000+.

Can I take a picture of a question and get the answer? ›

With Pic Answer, students can take a picture of a textbook question and let the AI-powered app do the rest. The app instantly recognizes the question and provides the correct answer, making studying easier and more efficient than ever before.

What is the smartest math app? ›

Mathway is the world's smartest math calculator for algebra, graphing, calculus and more! Mathway gives you unlimited access to math solutions that can help you understand complex concepts. Simply point your camera and snap a photo or type your math homework question for step-by-step answers.

Is ChatGPT math accurate? ›

While ChatGPT may excel at generating plausible responses, it may struggle to produce accurate mathematical results due to a lack of formal understanding and the absence of a mechanism to perform mathematical computations.

Is there a free math AI? ›

Microsoft Math Solver is a free and user-friendly AI-powered tool designed to help students of all ages with various mathematical problems. It offers a comprehensive approach to problem-solving, making it a valuable addition to any math learner's toolkit.

What is the best free AI for answering exam questions? ›

Editpad. Another one of the best AI answer generators is Editpad which is a free tool that swiftly creates precise answers using advanced language models.

What is the AI tool for exam questions and answers? ›

Quizbot is an AI-powered question generator that can create questions and answers for tests and quizzes from multiple sources.”

Is there a free AI for answering questions? ›

Advantages of AIFreeBox AI Question Answer Tool

By analyzing questions to understand key themes and context, our AIFreeBox Free ai question answer tool crafts responses that are highly relevant and specific to the user's query. This level of precision ensures that the answers are more useful and applicable.

What website has AI that answers questions? ›

Expert.ai Answers understands what the customer is saying and how they are saying it, retrieves the right answer from the available knowledge bases, from structured databases to wiki-like repositories.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 5591

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.